ขั้นตอนการผลิตอิฐขาว


1.1 การเตรียมวัตถุดิบ

ทรายที่จะนำมาใช้ในการทำอิฐขาวจะต้องผ่านการล้างและกรองสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนมากับทราย ส่วนปูนขาวจะเป็นปูนที่ผ่านการเผามาแล้วโดยมีกำมะถันเจือปนอยู่เพียงเล็กน้อย การเตรียมวัตถุดิบจะทำโดยการที่นำทรายกับปูนขาวมาผสมกัน ทั้งนี้สัดส่วนของซิลิเกต (Silicate) จะมีอัตราส่วนที่ไม่ต่ำกว่า 95%

1.2 การผลิต

ทรายและปูนขาวที่ผ่านการผสมกันมาอย่างดีแล้ว ก็จะถูกนำมาผ่านเครื่องอัดเพื่อให้เป็นก้อน อิฐขาวแต่ละก้อนจะถูกผลิตขึ้นจากแม่พิมพ์ซึ่งใช้กำลังอัดถึง 500 ตัน เพื่อให้อิฐมีความหนาแน่น แข็งแรง และผิวเรียบ

1.3 การอบด้วยไอน้ำ

หลังจากที่ผ่านเครื่องอัดเป็นก้อนแล้ว อิฐจะถูกลำเลียงเข้าเครื่องเตาอบไอน้ำ (Saturated Steam) ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 160-220 นานประมาณ 10 ชั่วโมง ซึ่งสภาพทางเคมีของอิฐขาวจะเปลี่ยนเป็น Calcium Silicate Hydrates ผลึกของ CHS เป็นส่วน ประกอบซึ่งทำให้อิฐขาวมีความแข็งแรง และเป็นตัวยึดเหนี่ยวเมล็ดทรายเข้าด้วยกัน เป็นก้อนอิฐที่สามารถรับน้ำหนักได้สูงถึง 180 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ( 1 เมกาปาสกาล = 10 กิโลต่อ ตารางเชนติเมตร)

1.4 การทดสอบคุณภาพ

อิฐขาวที่ผ่านการผลิตแต่ละชุดจะมีการทดสอบทางด้านขนาด การชั่งน้ำหนักและสีโดยเจ้าพนักงานประจำโรงงานทุกครั้ง เพื่อการรักษามาตรฐานละคุณภาพของอิฐ