อิฐขาว

ปริมาณปูนก่อต่อ 1 ตารางเมตร (ไม่เผื่อค่าเสียหาย)

ขนาดของอิฐขาว 6.5cm x 11cm x 24cm
อิฐขาว 1 ตารางเมตร มีแนวนอน 8 แถว และ แนวตั้ง 28 แถว
แนวนอน: 6.5cm x 100cm x 1cm x 8 = 5,200cm3
แนวตั้ง: 6.5cm x 11cm x 1cm x 28 = 2,002cm3
รวมแนวตั้ง + แนวนอน = 7,202cm3
ปูนและทราย 1.4 kg = 1,000cm3
10.1kg = 7,202cm3

ปูนก่อ 1: 3 ปูนก่อ 1: 4
เท่ากับใช้ปูนซีเมนต์ 2.53 kg และทราย 7.59 kg เท่ากับใช้ปูนซีเมนต์ 2.02 kg และทราย 8.08kg


ฉาบปูนด้านเดียว เนื้อที่ 1 ตารางเมตร (ไม่รวมค่าเสียหาย)

อิฐขาวใช้ปูนในการฉาบ 1 – 1.5cm     โดยเฉลี่ย = 1.25 cm
100cm x 100cm x 1.25cm = 12,500cm3
ปูนและทราย 1.4 kg = 1,000cm3
17.5kg = 12,500cm3

ปูนฉาบ 1: 5 ปูนฉาบ 1: 6
เท่ากับใช้ปูนซีเมนต์ 2.9 kg และทราย 14.6 kg เท่ากับใช้ปูนซีเมนต์ 2.5 kg และทราย 15 kg


ค่าใช่จ่ายของผนังอิฐขาวก่อและฉาบ1ด้าน ต่อ 1 ตารางเมตร (ไม่รวมค่าเสียหาย)

จำนวนอิฐต่อ 1 ตารางเมตร = 32 (เผื่อเสียหาย 4 % รวมเป็น 33 ก้อนต่อตารางเมตร)
ถ้าอิฐขาวก้อนละ 4.40 บาท ดังนั้น ค่าอิฐ = 33 x 4.40 =145.2บาท/ตารางเมตร
ปูนก่อ 1: 3 สมมุติ ราคาปูนซีเมนต์ผสม กก. ละ 2.00 บาท ค่าปูนซีเมนต์ = 5 บาท/ตารางเมตร
ราคาทรายลูกบาศก์เมตรละ 220 บาท (กก. ละ 0.157 บาท) ค่าทราย = 1.2 บาท/ตาราเมตร
ปูนฉาบ 1:5 ค่าปูนซีเมนต์ = 5.8 บาท/ตารางเมตร
ค่าทราย = 2.3 บาท/ตารางเมตร
ค่าแรงก่อ (อิฐขาว 1 ก้อน เท่ากับ อิฐมอญ 4 ก้อนครึ่ง) = 50 บาท/ตาราเมตร
ค่าแรงฉาบ = 60 บาท/ตาราเมตร
= 269.5 บาท/ตาราเมตร
อิฐมอญ

ปริมาณปูนก่อต่อ 1 ตารางเมตร (ไม่เผื่อค่าเสียหาย)

ขนาดของอิฐมอญ 6.5cm x 3cm x 15cm
อิฐมอญ 1 ตารางเมตร มีแนวนอน 21แถว และ แนวตั้ง 126แถว
แนวนอน: 6.5cm x 100cm x 1.5cm x 21 = 20,475cm3
แนวตั้ง: 6.5cm x 3cm x 1.5cm x 126 = 3,685cm3
รวมแนวตั้ง + แนวนอน = 24,160cm3
ปูนและทราย 1.4 kg = 1,000cm3
33.8kg = 24,160cm3

ปูนก่อ 1: 3 ปูนก่อ 1: 4
เท่ากับใช้ปูนซีเมนต์ 8.45kg และทราย 25.4kg เท่ากับใช้ปูนซีเมนต์ 6.76kg และทราย 27kg


ฉาบปูนด้านเดียว เนื้อที่ 1 ตารางเมตร (ไม่รวมค่าเสียหาย)

อิฐมอญใช้ปูนในการฉาบ 1.5 - 2cm     โดยเฉลี่ย = 1.75 cm
100cm x 100cm x 1.75cm = 17,500cm3
ปูนและทราย 1.4 kg = 1,000cm3
24.5kg = 17,500cm3

ปูนฉาบ 1: 5 ปูนฉาบ 1: 6
เท่ากับใช้ปูนซีเมนต์ 4 kg และทราย 20.4 kg เท่ากับใช้ปูนซีเมนต์ 3.5 kg และทราย 21 kg


ค่าใช่จ่ายของผนังอิฐมอญก่อและฉาบ1ด้าน ต่อ 1 ตารางเมตร (ไม่รวมค่าเสียหาย)

จำนวนอิฐต่อ 1 ตารางเมตร = 126 (เผื่อเสียหาย 15 % รวมเป็น 145 ก้อนต่อตารางเมตร)
ถ้าอิฐมอญก้อนละ 0.6 บาท ดังนั้น ค่าอิฐ = 145 x 0.6 = 87 บาท/ตารางเมตร
ปูนก่อ 1: 3 สมมุติ ราคาปูนซีเมนต์ผสม กก. ละ 2.00 บาท ค่าปูนซีเมนต์ = 17 บาท/ตารางเมตร
<ราคาทรายลูกบาศก์เมตรละ 220 บาท (กก. ละ 0.157 บาท) ค่าทราย = 4 บาท/ตาราเมตร
ปูนฉาบ 1:5 ค่าปูนซีเมนต์ = 8 บาท/ตารางเมตร
ค่าทราย = 3.2 บาท/ตารางเมตร
ค่าแรงก่อ = 60 บาท/ตาราเมตร
ค่าแรงฉาบ = 60 บาท/ตาราเมตร
= 239.2 บาท/ตาราเมตร